mobiregface

REGULAMIN REKRUTACJI

DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

im. W. LUTOSŁAWSKIEGO W TURKU

opracowany na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych z dnia 15 maja 2014 r. (
  • Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59);
  • Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Turku.

§ 1.

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Lutosławskiego w Turku przeprowadza co roku rekrutację kandydatów do klas pierwszych. Szkoła przeprowadza akcję informacyjną o zasadach przyjęć oraz warunkach nauki i terminach przeprowadzania rekrutacji.

§ 2.

1. Szkoła prowadzi rekrutację:

1) do klasy I sześcioletniego cyklu nauczania PSM I st. dla kandydatów którzy ukończyli 6 lat i nie przekroczyli 10 roku życia.

2) do klasy I czteroletniego cyklu nauczania PSM I st. dla kandydatów, którzy ukończyli 8 lat i nie przekroczyli 16 roku życia.

§ 3.

1. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają kwestionariusz kandydata oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin przeprowadzania badania przydatności lub egzaminu kwalifikacyjnego.

§ 4.

1. Do przeprowadzenia badania przydatności kandydatów do szkoły Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną.

2. Przewodniczący komisji może powołać spośród członków komisji zespoły liczące co najmniej 3 osoby.

3. Za przygotowanie zestawów pytań i testów do badania przydatności kandydatów odpowiedzialny jest przewodniczący komisji.

4. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza badanie przydatności kandydatów do klasy I.

5. Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy wyższej niż I. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

6. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata.

7. Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna posługuje się punktową skalą ocen od 0 do 25. Za pozytywny wynik badania przydatności uznaje się uzyskanie przez kandydata minimum 16 pkt. (ocena dobra).

8. Z przebiegu badania przydatności i egzaminów kwalifikacyjnych komisja sporządza protokół.

§ 5.

1. Badanie przydatności kandydatów do PSM I odbywa się w ostatnim miesiącu nauki w danym roku szkolnym. Badanie obejmuje:

a) zaśpiewanie bez akompaniamentu instrumentalnego i podkładu muzycznego dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata;

b) powtarzanie głosem dźwięków zaprezentowanych przez nauczyciela;

c) powtarzanie rytmów zaprezentowanych przez nauczyciela;

d) określenie dźwięków wysokich, średnich i niskich;

e) wysłyszenie zmian w przebiegach melodycznych;

f ) badanie słuchu harmonicznego;

g) Sprawdzenie predyspozycji do nauki w wybranej specjalności (na wybranym instrumencie).

§ 6.

1. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły zostaje podana do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu kwalifikacyjnego.

2. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zostaje podana do publicznej wiadomości w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne i kwalifikacyjne.

§ 7.

1. Regulamin wchodzi w życie 16 kwietnia 2018 r.

2. Traci moc Regulamin Rekrutacji do PSM I st. w Turku z dnia 15 kwietnia 2013 r.

 

 office365  bipCopyright © 2014 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego . Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.